ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดิการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

 

                       -   สวัสดิการคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิก (เสียชีวิต) คุ้มครองสูงสุดถึง  500,000   บาท 

                       -   สวัสดิการส่งเสริมสมาชิกถือหุ้นมาก 

                       -   สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ กรณี สมาชิกสมรส รายละ 1,000 บาท

                       -   สวัสดิการรับขวัญทายาท รายละไม่เกิน 1,000 บาท เงื่อนไข สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ 

                       -   งานทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ของสมาชิก เงื่อนไข เป็นกระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย  ไม่เกิน 1,000 บาท 

                       -   สวัสดิการปลอบขวัญสมาชิกที่เจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือรักษาตัวอยู่บ้าน เงื่อนไข เป็นค่ากระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย ไม่เกิน 500 บาท 

                       -   สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณี สมาชิกเสียชีวิต  รายละ  1,000  บาท                       

                       -   สวัสดิการทุนบุตรสมาชิก และสวัสดิการทุนสมาชิก ยุวเครดิต (ฝึกออม)

การให้บริการสินเชื่อ     มี   3   ประเภท 

 

1.  เงินกู้ฉุกเฉิน    

ข้าราชการครู กู้ได้สูงสุดไม่เกิน   30,000   บาทส่งคืนไม่เกิน  12  งวด (ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 10 งวด)  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75 

         -  แบบฟอร์มสำหรับประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ      

         -  แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการครู และข้าราชการครูบำนาญ     

         -  เอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน      

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้      

2.  เงินกู้สามัญ

         - เงินกู้สามัญทั่วไป  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  500,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  100  งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75

        -  เงินกู้ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน   กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  100,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  60  งวด   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75  

         -  แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ      

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้    

         -  เอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินสามัญ     

3.  เงินกู้พิเศษ  

          กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  1,000,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  120  งวด   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75   ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมินของทางราชการ 

         -  แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ และเอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินพิเศษ     

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้      

 * หมายเหตุ   การให้บริการสินเชื่อทุกประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสหกรณ์ ฯ

   สมาชิก ฯ  สามารถเลือกการส่งชำระเงินกู้ได้ทั้งแบบสหกรณ์และส่งชำระแบบธนาคาร

บริการเงินฝากของสหกรณ์ฯ    มี   2    ประเภท 

1. ฝากประเภทออมทรัพย์

 

            เงื่อนไขสมาชิกฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท และสามารถถอนได้ทุกเวลาทำการสหกรณ์ การติดต่อเรื่องเงินฝาก ต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้ง

 

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ร้อยละ 1.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก     6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี)  ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก  

 

2. ฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

 

            เงื่อนไข  สมาชิกเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้งไม่สามารถถอนภายใน  1  ปีนับตั้งแต่วันที่ฝาก  หากสมาชิกมีการถอนเงินต้นสหกรณ์จะปรับบัญชีเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา  และได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

 

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 2.00  ต่อปี คำนวณอัตราดอกเบี้ยรายวัน จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี) ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากอัตราดอกเบี้ยสมาชิกสามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปใช้จ่ายได้โดยเงินต้นยังคงเหลือเท่าเดิม

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • present01.jpg
 • present03.jpg
 • present04.jpg
 • present05.jpg
 • present06.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg