ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการเงินฝากของสหกรณ์ฯ    มี   2    ประเภท 

1. ฝากประเภทออมทรัพย์

 

            เงื่อนไขสมาชิกฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท และสามารถถอนได้ทุกเวลาทำการสหกรณ์ การติดต่อเรื่องเงินฝาก ต้องนำสมุดเงินฝากมาด้วยทุกครั้ง

 

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ร้อยละ 1.25 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก     6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี)  ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก  

 

2. ฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ

 

            เงื่อนไข  สมาชิกเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อครั้งไม่สามารถถอนภายใน  1  ปีนับตั้งแต่วันที่ฝาก  หากสมาชิกมีการถอนเงินต้นสหกรณ์จะปรับบัญชีเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา  และได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

 

            อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 2.00  ต่อปี คำนวณอัตราดอกเบี้ยรายวัน จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน (31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี) ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากอัตราดอกเบี้ยสมาชิกสามารถถอนดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไปใช้จ่ายได้โดยเงินต้นยังคงเหลือเท่าเดิม

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • present01.jpg
 • present03.jpg
 • present04.jpg
 • present05.jpg
 • present06.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg