ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการสินเชื่อ     มี   3   ประเภท 

 

1.  เงินกู้ฉุกเฉิน    

ข้าราชการครู กู้ได้สูงสุดไม่เกิน   30,000   บาทส่งคืนไม่เกิน  12  งวด (ประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 10,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 10 งวด)  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75 

         -  แบบฟอร์มสำหรับประชาชนทั่วไป และข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ      

         -  แบบฟอร์มสำหรับข้าราชการครู และข้าราชการครูบำนาญ     

         -  เอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน      

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้      

2.  เงินกู้สามัญ

         - เงินกู้สามัญทั่วไป  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  500,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  100  งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75

        -  เงินกู้ท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน   กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  100,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  60  งวด   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75  

         -  แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ      

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้    

         -  เอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินสามัญ     

3.  เงินกู้พิเศษ  

          กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  1,000,000   บาท  ส่งคืนไม่เกิน  120  งวด   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8.75   ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต่ำกว่าวงเงินกู้ตามราคาประเมินของทางราชการ 

         -  แบบฟอร์มเงินกู้พิเศษ และเอกสารประกอบคำร้องขอกู้เงินพิเศษ     

         -  หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้      

 * หมายเหตุ   การให้บริการสินเชื่อทุกประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสหกรณ์ ฯ

   สมาชิก ฯ  สามารถเลือกการส่งชำระเงินกู้ได้ทั้งแบบสหกรณ์และส่งชำระแบบธนาคาร

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • present01.jpg
 • present03.jpg
 • present04.jpg
 • present05.jpg
 • present06.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg