ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดิการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

 

                       -   สวัสดิการคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิก (เสียชีวิต) คุ้มครองสูงสุดถึง  500,000   บาท 

                       -   สวัสดิการส่งเสริมสมาชิกถือหุ้นมาก 

                       -   สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ กรณี สมาชิกสมรส รายละ 1,000 บาท

                       -   สวัสดิการรับขวัญทายาท รายละไม่เกิน 1,000 บาท เงื่อนไข สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ 

                       -   งานทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ของสมาชิก เงื่อนไข เป็นกระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย  ไม่เกิน 1,000 บาท 

                       -   สวัสดิการปลอบขวัญสมาชิกที่เจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือรักษาตัวอยู่บ้าน เงื่อนไข เป็นค่ากระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย ไม่เกิน 500 บาท 

                       -   สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณี สมาชิกเสียชีวิต  รายละ  1,000  บาท                       

                       -   สวัสดิการทุนบุตรสมาชิก และสวัสดิการทุนสมาชิก ยุวเครดิต (ฝึกออม)

  • present01.jpg
  • present03.jpg
  • present04.jpg
  • present05.jpg
  • present06.jpg