ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดิการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

 

                       -   สวัสดิการคุ้มครองสินเชื่อ กรณีสมาชิก (เสียชีวิต) คุ้มครองสูงสุดถึง  500,000   บาท 

                       -   สวัสดิการส่งเสริมสมาชิกถือหุ้นมาก 

                       -   สวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ กรณี สมาชิกสมรส รายละ 1,000 บาท

                       -   สวัสดิการรับขวัญทายาท รายละไม่เกิน 1,000 บาท เงื่อนไข สหกรณ์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ 

                       -   งานทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ของสมาชิก เงื่อนไข เป็นกระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย  ไม่เกิน 1,000 บาท 

                       -   สวัสดิการปลอบขวัญสมาชิกที่เจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือรักษาตัวอยู่บ้าน เงื่อนไข เป็นค่ากระเช้าดอกไม้ หรือของชำร่วย ไม่เกิน 500 บาท 

                       -   สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก กรณี สมาชิกเสียชีวิต  รายละ  1,000  บาท                       

                       -   สวัสดิการทุนบุตรสมาชิก และสวัสดิการทุนสมาชิก ยุวเครดิต (ฝึกออม)

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • present01.jpg
 • present03.jpg
 • present04.jpg
 • present05.jpg
 • present06.jpg
 • s1.jpg
 • s2.jpg
 • s3.jpg
 • s4.jpg
 • s5.jpg
 • s6.jpg