ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

                ก่อตั้งครั้งแรกในนาม สวัสดิการครูอำเภอดอยสะเก็ด โดยนายเทวินทร์ เลาหะเพ็ญแสง หัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นสวัสดิการของครูและประโยชน์ทางการจัดการศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการครูดอยสะเก็ด นายธีรพงษ์ ศรีนุ ประธานคณะกรรมการ ได้ปรับโอนกิจการ เป็นกลุ่มสะสมเครดิต ยูเนี่ยน เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2543 และเป็นกลุ่มสมทบเครดิตยูเนี่ยน เลขที่ สท.684/44 วันที่ 1 ธันวาคม 2544

 

                ต่อมานายบรรเจิด สิทธิโชค ประธานกลุ่มเครดิตฯ ได้ขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประเภทออมทรัพย์ ยื่นจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และนายทะเบียนสหกรณ์ ปรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 หมายเลขทะเบียน อ.041845 มีสมาชิก 102 คน หุ้นดำเนินการ 574,078 หุ้นเป็นเงิน 5,740,780 บาท และมีการประชุมสมาชิกแรกเริ่มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ณ วัดดอยสะเก็ด เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการชุดที่ 1 พร้อมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2546 เริ่มมีบัญชีเดือนตุลาคม – กันยายน ของทุกปี ต่อมาในปี 2547 มีการซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ เป็นเงิน 800,000 บาท และก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น พร้อมรั้ว เป็นเงิน 1,588,500 บาท และเปิดดำเนินการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

 

อาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

 

วิสัยทัศน์

 

         “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการที่ส่งเสริมหลักการและจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มวลสมาชิกมีคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตมุ่งสู่ความเป็นสหกรณ์มาตรฐาน

 

พันธกิจ

 

          1.   ส่งเสริมให้สมาชิกได้ออมทรัพย์  ทั้งการสะสมหุ้นและฝากเงินและตั๋วสัญญา 

          2.   ให้บริการเงินกู้ประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 

          3.   ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          4.   ระดมสมาชิกเพิ่ม และการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักการและจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพและอาชีพ 

          5.   พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์  ให้เป็นสถาบันการเงินที่ได้มาตรฐาน และการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์