หลักการของสหกรณ์

 

หลักการที่  1  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

                สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก  โดยปราศจากการกีดกั้นทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา 

 

หลักการที่  2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

                สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก  สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 

 

หลักการที่  3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

                สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

 

หลักการที่  4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

                สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่นๆ รวมถึงองค์การของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย  และยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 

 

หลักการที่  5  การศึกษา  การฝึกอบรม  และข่าวสาร

                สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง  ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 

 

หลักการที่  6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

                สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

 

หลักการที่  7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

                สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

จิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

                จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น  คือ หลักจริยธรรมและศีลธรรมที่มีอยู่แล้วในศาสนาต่างๆ  การปฏิบัติตามจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยนก็เท่ากับกำลังปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่  ศาสนาต่างๆ ล้วนสอนให้คนทำความดี สอนให้รักใคร่กันเหมือนพี่น้อง สอนให้เมตตากรุณากัน สอนให้แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น สอนให้รู้จักการให้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ทั้งในการดำเนินธุรกิจ การเมือง และการดำเนินชีวิตครอบครัว  จะช่วยให้แต่ละคนมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสุข มีสามัคคี มีสันติ โดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ นี้อย่างจริงจังและจริงใจ คือ

 

และสามารถให้สิ่งที่ทุกคนมีแก่เพื่อนและสังคมได้ด้วย

 

 

                จึงขอฝากไว้ให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อจะได้บังเกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในชีวิต  และเป็นพลังสร้างสรรค์ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น