ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

                ก่อตั้งครั้งแรกในนาม สวัสดิการครูอำเภอดอยสะเก็ด โดยนายเทวินทร์ เลาหะเพ็ญแสง หัวหน้าการการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นสวัสดิการของครูและประโยชน์ทางการจัดการศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการครูดอยสะเก็ด นายธีรพงษ์ ศรีนุ ประธานคณะกรรมการ ได้ปรับโอนกิจการ เป็นกลุ่มสะสมเครดิต ยูเนี่ยน เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2543 และเป็นกลุ่มสมทบเครดิตยูเนี่ยน เลขที่ สท.684/44 วันที่ 1 ธันวาคม 2544

 

                ต่อมานายบรรเจิด สิทธิโชค ประธานกลุ่มเครดิตฯ ได้ขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประเภทออมทรัพย์ ยื่นจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และนายทะเบียนสหกรณ์ ปรับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2545 หมายเลขทะเบียน อ.041845 มีสมาชิก 102 คน หุ้นดำเนินการ 574,078 หุ้นเป็นเงิน 5,740,780 บาท และมีการประชุมสมาชิกแรกเริ่มเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2546 ณ วัดดอยสะเก็ด เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการชุดที่ 1 พร้อมทั้งอนุมัติแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2546 เริ่มมีบัญชีเดือนตุลาคม – กันยายน ของทุกปี ต่อมาในปี 2547 มีการซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ เป็นเงิน 800,000 บาท และก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น พร้อมรั้ว เป็นเงิน 1,588,500 บาท และเปิดดำเนินการในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547

 

อาคารสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด

 

วิสัยทัศน์

 

         “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการที่ส่งเสริมหลักการและจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มวลสมาชิกมีคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตมุ่งสู่ความเป็นสหกรณ์มาตรฐาน

 

พันธกิจ

 

          1.   ส่งเสริมให้สมาชิกได้ออมทรัพย์  ทั้งการสะสมหุ้นและฝากเงินและตั๋วสัญญา 

          2.   ให้บริการเงินกู้ประเภทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข 

          3.   ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

          4.   ระดมสมาชิกเพิ่ม และการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักการและจิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพและอาชีพ 

          5.   พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์  ให้เป็นสถาบันการเงินที่ได้มาตรฐาน และการลงทุนที่ก่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์


 

หลักการของสหกรณ์

 

หลักการที่  1  การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

                สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก  โดยปราศจากการกีดกั้นทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา 

 

หลักการที่  2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

                สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก  สมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 

 

หลักการที่  3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

                สมาชิกสหกรณ์พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดมุ่งหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

 

หลักการที่  4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

                สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาและปกครองตนเองโดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอื่นๆ รวมถึงองค์การของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขอันเป็นที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย  และยังคงดำรงความเป็นอิสระของสหกรณ์ 

 

หลักการที่  5  การศึกษา  การฝึกอบรม  และข่าวสาร

                สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง  ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ได้ 

 

หลักการที่  6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

                สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

 

หลักการที่  7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

                สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ 

 

 

 

จิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

                จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น  คือ หลักจริยธรรมและศีลธรรมที่มีอยู่แล้วในศาสนาต่างๆ  การปฏิบัติตามจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยนก็เท่ากับกำลังปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่  ศาสนาต่างๆ ล้วนสอนให้คนทำความดี สอนให้รักใคร่กันเหมือนพี่น้อง สอนให้เมตตากรุณากัน สอนให้แก้ไขตัวเองให้ดีขึ้น สอนให้รู้จักการให้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ทั้งในการดำเนินธุรกิจ การเมือง และการดำเนินชีวิตครอบครัว  จะช่วยให้แต่ละคนมีศีลธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  ซึ่งจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความสุข มีสามัคคี มีสันติ โดยใช้คุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ นี้อย่างจริงจังและจริงใจ คือ

 

และสามารถให้สิ่งที่ทุกคนมีแก่เพื่อนและสังคมได้ด้วย

 

 

                จึงขอฝากไว้ให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อจะได้บังเกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงในชีวิต  และเป็นพลังสร้างสรรค์ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น