เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดได้มีโอกาศร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ บริเวณลาน                  พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หน้าคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เพื่อวางพวงมาลา ณ พระบรมรูปถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวาระครบรอบวันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี