ขอแสดงความชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ที่ได้กระทำความดี มีความซื่อสัตย์ ร่วมกันเก็บกระเป๋าสตางค์มีเงินสดประมาณ 26,360 บาทและเอกสารประจำตัวของ นายชวลิต จิยะพงศ์ 63 ปี29 ม.7ต.เวียงอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมี ร.ต.อ.สนั่น พรมมา พงส.เวร รับมอบและส่งคืนเจ้าของ ทางสหกรณ์ก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป ให้เจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิต ยิ่งๆ ขึ้นไป