วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด มีความยินดีต้อนรับ ท่านสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ขบวนการสหกรณ์ เข้มแข็ง ด้วยรับใช้ ไว้วางใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน นี่แหล่ะ "สหกรณ์"