วันที่ 24 พฤษภาคม2559 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด นำโดยนายธีระพงษ์ ศรีนุ ประธานกรรมการและนางสาวกัญญา รักสกุล ผู้จัดการได้ร่วมประชุมเสวนา การจัดกิจกรรมของชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยน ความเห็น แนวคิด เกี่ยวกับ เรื่องจะมีการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ จากผู้นำสหกรณ์ชมรมเครือข่ายฯ แต่ละประเภทอย่างกว้างขวาง