เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด ได้จัดประชุมแผนงานนโยบายประจำปี 2562 และกิจกรรมนันทนาการประจำปี แก่คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ณ สถานีพืชสวนอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ คณะทำงานและสมาชิก ทุกส่วนที่ช่วยกันทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการสหกรณ์ ให้รุดหน้า ยิ่งขึ้นไป