คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 8 ปีที่2 กล่าวปฏิญาณต่อที่ประชุมใหญ่ 2559