เรียนเชิญ สมาชิกสคด.ทุกท่าน ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561
เนื่องด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน นะคะ